رفع عیوب مشترک پرینترها

گرد و غبار موجو در مسیر حرکت کاغذ، کثیف بودن یا خراب شدن حسگرهای کنترل حرکت کاغذ، خرابی یا کثیف شدن کلاچهای الکترومغناطیسی، استفاده از کاغذ مرطوب یا ظهور زوائد و موانع سر راه حرکت کاغذ از دیگر عواملی هستند که باید به آن ها توجه داشت.
• یکی دیگر از مسائلی که هنگام کار با دستگاه کپی و پرینتر با آن مواجه می شویم کشیدگی یا تورفتگی کپی است. هنگام بروز چنین مشکلی میتوان علل زیر را بررسی نمود:
وجود یک زائده یا مانع در مسیر حرکت لامپ اسکن،نقص در عملکرد کلاچهای الکترومغناطیسی،هماهنگ نبودن سرعت درام با سرعت حرکت کاغذ یا هماهنگ نبودن سرعت درام با سرعت حرکت لامپ اسکن و یا اینکه در درایو درام اشکال فیزیکی حرکتی پدید آمده باشد و حتی ممکن است حرکت کاغذ یکنواخت نباشد. آموزش تعمیر پرینتر

• وجود خطوط اضافی در چاپ نیز از مواردی است که برخی اوقات پرینترها دچار آن می شوند.اگر در پرینتر کارتریج جوهر و هد از هم جدا باشند، هد آنها مرتب کثیف می شود و سبب ایجاد خط اضافی در چاپ می گردد. با تمیز کردن هد پرینتر جوهر خشک شده و یا کثیفی های روی هد را پاک و نقص برطرف می شود. برای خارج کردن هد باید پرینتر را روشن نمود و هنگام حرکت هد، سیم پرینتر را از برق کشید تا هد آزاد باشد و بتوان آن را خارج کرد. یک دستمال خیس زیر هد پرینتر بگیرید و آن را به آرامی جلو و عقب ببرید.مکان قرارگیری هد در حالت خاموشی را نیز پاک سازی نمایید.حال سری را رها نموده و پرینتر را مجددا به برق بزنید.هد تمیز شده و خطی روی چاپ باقی نمی گذارد. 

منبع: پیشتاز الکترونیک