حافظه دائم در ای سی یو

اين نوع حافظه که مانند سيستم‌عامل و Setup کامپيوترهاي PC است و با قطع برق از بين نمي‌رود؛ اما در صورت خراب شدن ديگر قابل برگشت نبوده و مي‌توان گفت ECU سوخته است. حافظه دائم شامل جدول بزرگي به نام Look up table است که در اين جدول به مانند جدول ضرب رديف‌ها و ستون‌ها و خانه‌هايي وجود دارد. با اين تفاوت که تعداد رديف‌ها و ستون‌هاي اين جدول از عدد دو بيشتر بوده و تعداد آن برابر تعداد سنسورهاي موجود در سيستم موتور مي‌باشد.  آموزش تعمير ايسيو