مستر چیست؟

رولي حدود 125 يا 100 ياردي بعرض بسته به نوع دستگاه
A4-B4-A3 بودن

است که از دولايه در ضخامت ميکروني تشکيل شده است:
1- لايه اليافي (کاغذ سلولزي)
2- لايه پلاستيکي پلي اتيلن

لايه اليافي : با پيجيدن مستر دور سيلندر لايه اليافي مرکب سيلندر را به خود جذب مي کند و باعث استحکام لايه پلي اتيلني مستر نيز مي شود
لايه پلاستيکي: از ايزومرهاي پلي اتيلن است که در حرارت 165 تا 195 سانتيگراد ذوب ميشود . آموزش تعمير ماشينهاي اداري
حال مکانيسم کار بدين گونه است که لامپهاي حرارتي ترموهد ديتاي CCD را به حرارت تبديل مي کنند و همزمان با عبور مستر لايه پلي اتيلني مستر را ذوب مي کنند قسمتهاي ذوب شده مرکب هنگاميکه دور سيلندر مي پيچند از خود عبور مي دهند به هنگام عبور کاغذ پرس زير سيلندر کاغذ را به دور سيلندر فشار مي دهد و مرکب عبوري از درزهاي سوخته شده جذب کاغذ مي گردند .