مانیتور های Lcd

Aperture Grille در تکنولوژي فوق ، بمنظور ايزوله نمودن پيکسل ها بصورت افقي از مجموعه اي سيم هاي عمودي استفاده مي گردد.مانيتورهائي که از تکنولوژي فوق استفاده مي نمايند، داراي شفافيت و وضوح تصوير مناسبي مي باشند. پيکسل ها با توجه به ماهيت خطوط پويش استفاده شده بمنظورنگاشتن تصوير، بصورت عمودي از يکديگر متمايز مي گردند.

: Aspect Ratio نسبت پهناي تصوير به ارتفاع را مي گويند و براي اکثر مانيتورهاي موجود ، 3 : 4 مي باشد .

: Asset Control ويژگي فوق، باعث صرفه جوئي در زمان بمنظور رديابي مانيـتورها در شبکه مي گردد. در صورتيکه مانيتور داراي ويژگي فوق بوده و از آن بهمراه نرم افزارهاي ضروري در شبکه استفاده گردد ، امکان بازيابي اطلاعات لازم بمنظور رديابي مانيتورها ، فراهم مي گردد.( شماره سريال مانيتور ، مدل و ... ) . اطلاعات فوق، براي مديران شبکه بسيار مفيد خواهد بود .

Bandwidth : سرعت ( بر حسب مگاهرتز ) داده دريافتي توسط مانيتور از پردازنده کارت گرافيک را مي گويند . هر اندازه ميزان سرعت فوق بيشتر باشد ، تصاوير با وضوح و شفافيت بهتري نمايش داده مي شوند خصوصا" در موارديکه دقت بالا، انتخاب شده باشد .

: Color Convergence پارامتر فوق ، معياري بمنظور سنجش نحوه تلاقي سه تفنگ رنگي ( قرمز ،سبز ، آبي ) درهر پيکسل بوده و وضوح بهتر تصاوير را در صورت همگرائي مناسب ، بدنبال خواهد داشت .

Conventional Tube : متداولترين لامپ استفاده شده در مانيـتورها ،طي ساليان گذشته بوده است . مانيتورهائي که از لامپ تصوير پانزده اينچ و يا بالاتر استفاده نموده اند ، هم اينک درصدد استفاده از صفحات مسطح و يا ساير لامپ هاي تصوير ، مي باشند .

Dot Pitch : يک واحد اندازه گيري بمنظور محاسبه فاصله بين مراکز دو نقطه نوراني با رنگ مشابه بر روي نمايشگر مي باشد .هر اندازه نقاط به يکديگر نزديک باشند ،مقدار پارامتر فوق کمتر شده و تصاوير از وضوح بهتري برخوردار خواهند بود .

Energy Star : استاندارد ارائه شده توسط Environmental Protection Agency (EPA) ، بمنظور توليد و استفاده از کامپيوترهاي شخصي با هدف بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد.استاندارد فوق ، اولين مرتبه در 17 ژوئن 1993 ارائه گرديد.مصرف انرژي کامپيوترها و يا مانيتورهائي که از استاندارد فوق تبعيت مي نمايند ، مي بايست در پائين ترين وضعيت ممکن ، به کمتر از30 وات تنزل يابد.

Flat-Screen Color CRT Monitor : مانيتورهائي رنگي که داراي صفحات نمايشگرمسطح مي باشند. نمايشگرهاي مسطح نسبت به نمايشگرهاي غيرمسطح ، علاوه بر ارائه تصاوير با کيفيت مطلوبتر ، کاهش تشعشعات را نيز بدنبال خواهند داشت . اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات مانيتور ارائه مي دهد.