روش تجدید در حافظه ECU

اصولآ با توجه به اين‌که در کارخانه‌هاي مختلف روش‌ها و متدهاي مختلفي براي توليد وجود دارد و نيز نظر به استفاده خودرو در کشورها و مناطق مختلف با شرايط متفاوت، در ECU نوعي قابليت سازگاري و يکسان‌سازي وجود دارد که اين توانايي بر مبناي چهار عنصر ذيل پايه‌گذاري مي‌شود: آموزش تعمير ايسيو
سنسور اکسيژن
سنسور موقعيت دريچه گاز
سنسور ضربه
استپ موتور

براي انجام عمليات تجديد از روش پيشنهادي شرکت پژو به شرح زير استفاده مي‌کنيم:
سوئيچ را به مدت حداقل 10 ثانيه ببنديد
سوئيچ را به مدت حداقل 10 ثانيه باز کنيد
خودرو را روشن کنيد و به مدت حداقل 10 ثانيه گاز ندهيد
دنده ها را يک به يک معرفي کنيد.