عوامل موثر در انتخاب یک نمایشگر

تعداد ورودی ها: تعداد ورودیها و برآورده کردن انواع تکنولوژی ها میتواند عامل مهمی در انتخاب یک نمایشگر باشد.
تعداد خروجی ها وتنوع در آن هم میتواند عامل مهمی در انتخاب یک نمایشگر با شد.
ASPECT RATIO نسبت وجه: به معنای نسبت پهنای تصویر به ارتفاع میباشد. این مقدار میتواند 4:3 در تکنولوژیهای قدیمی ویا 16:9 در نمایشگر های جدید با شد. در حالت 16:9 تصویر با کیفیت واقعی تری دیده میشود.
BAND WIDTH: سرعت( بر حسب مگا هرتز) تصویر در یافتی.هر اندازه سرعت بیشترباشد تصاویر با وضوح و شفافیت بهتری نمایش داده میشود.
COLOR CONVERGENCE: معیاری به منظور سنجش نحوه تلاقی سه رنگ(RGB) در پیکسل بو ده و وضوح بهتر تصاویر را در صورت همگرایی مناسب به دنبال خواهد داشت.
DOT PITCH: یک واحد اندازه گیری به منظور محاسبه فاصله بین مراکز دو نقطه نورانی با رنگ مشابه بر روی نمایشگر میباشد.هر اندازه نقاط به یکدیگر نزدیکتر باشند مقدار پارامتر فوق کمتر شده وتصاویر از وضوح بهتری بر خوردار خواهند بود.
MPR II: استانداردی به منظور کاهش انتشار امواج الکترو استا تیک والکترو مغناطیس میباشد(این استاندارد تعریف شده به منظور سنجش میزان تشعشات نمایشگر ها میباشد)
PIKXEL CLOCK SPEED:فرکانس ویاسرعت نوشتن پیکسل ها میباشد(مربوط به یک تصویر) هر اندازه میزان سرعت فوق بالاتر باشد لرزش تصاویر کمتر خوهد بود.
REFRESH RATE:به سرعت باز نویسی اطلاعات بر روی یک صفحه نمایشگر اطلاق میشود(بازسازی تصاویر) در فرکانسهای بالاتر با توجه به اینکه پیکسل ها با سرعت بیشتری فعال میشوند لرزش تصاویر کمتر خواهد بود(مهمترین عامل لرزش تصویر) به پارامتر فوق فرکانس عمودی نیز گفته میشود.
RESOLUTION: به تعداد پیکسل های نمایش داده شده افقی وعمودی بر روی صفحه گفته میشود هر اندازه میزان پارامتر فوق افزایش یابد امکان نمایش تصاویر بیشتری بر روی نمایشگر بدون استفاده از SCORLINGفراهم میگردد.
SCAN RATE: سرعت نمایش یک سیگنال خط افقی بر روی نمایشگر را مشخص نموده وهر اندازه مقدار پارامتر فوق بیشتر باشد تصاویر واضح تر در دقت های بالاتر ایجاد خواهد شد.به پارامتر فوق فرکانس افقی نیز گفته میشود.
STRIPE PITCH: یک واحد اندازه گیری به منظور محاسبه فاصله بین مراکز دو نوار باریک مشابه که باعث ایجاد یک تصویر بر روی صفحه میگردد. هر اندازه نوارهای رنگی به یکدیگر نزدیکتر باشد مقدار پارامتر فوق کاهش وبه دنبال آن وضوح تصویر افزایش می یابد.
VIEWING ANGLES:به زاویه افقی ویا عمودی که کار بر قادر به مشاهده تصاویر بدون کاهش کیفیت رنگ وشفافیت تصویر میباشد اطلاق میگردد
فاکتورهای بالا مواردی است که در مورد انواع نمایشگر ها مورد بررسی قرار میگیرد(CRT,PLASMA,LCD). این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد