مقدمات الکترونیک

نارسانا ها (عايق ها)
پلاستيک و موادي مانند آن که اجازه نمي دهند بار الكتريكي در آنها حركت كند را عايق يا نارسانا مي نامند. به الكتريسيته اي كه حركت نداشته باشد ، الكتريسيته ساكن مي گويند.

رسانا ها
رساناها (مانند فلزات) موادي هستند كه بار الكتريكي مي تواند به طور آزادانه در آنها حركت كند.

ذخيره كردن بار الكتريكي

خازن ها ، اجزايي الكترونيكي هستند كه براي ذخيره بار الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين از خازن براي جدا كردن جريان متناوب (AC) از جريان مستقيم (DC) نيز استفاده مي شود.

جريان الكتريكي در سيم ها

در يک سيم مسي چندين ميليون الكترون وجود دارد. اگر دو سر آن را به دو قطب مثبت و منفي يک باتري وصل كنيم ، تعدادي از الكترون ها به طرف قطب مثبت سيم حركت مي كنند. اين حركت الكترون ها موجب ايجاد جريان الكتريكي مي شود.

كولن و آمپر

كولن يكاي اندازه گيري بار و آمپر يکاي اندازه گيري جريان الكتريكي است. بار الكتريكي بر حسب كولن اندازه گيري مي شود.

پيل ها و ولتاژها

پيل ها دو ترمينال (قطب) دارند كه ترمينال مثبت (+) و ترمينال منفي (-) ناميده مي شوند.

فعاليت شيميايي داخل پيل ها موجب مي شود كه در ترمينال مثبت تجمعي از بارهاي مثبت و در ترمينال منفي تجمعي از بارهاي منفي وجود داشته باشد.
اختلاف ميان انرژي دو سر ترمينال ها را اختلاف پتانسيل (p.d) مي نامند.

نيروي محركه الكتريكي

وقتي كه بار الكتريكي از ميان باتري مي گذرد ، باتري انرژي مي گيرد و در مدار خارج از باتري مصرف مي شود.

انرژي تأمين شده براي هر كولن بار الكتريكي را نيروي محركه الكتريكي (e.m.f) باتري مي نامند. نيروي محركه الكتريكي را بر حسب ولت (V) اندازه مي گيرند.

باتري ها

يک باتري از به هم بستن چند پيل به يكديگر تشكيل مي شود.


مدارهاي الكتريكي

به كمک يک منبع تغذيه كم ولتاژ و دو قطعه سيم ، لامپي را روشن كنيد. اين اتصال منبع به لامپ ، يک مسير بسته رسانا ايجاد مي كند كه الكتريسيته مي تواند در ‎آن مسير جاري شود. اين اتصال را مدار الكتريكي مي نامند.

روشن شدن دو لامپ به طور همزمان

وقتي لامپ ها پشت سرهم و در يک خط به هم وصل شده باشند ، اتصال لامپ ها سري است. بنابراين جريان الكتريكي ابتدا از يكي از لامپ ها عبور كرده و سپس از لامپ دوم مي گذرد.

حال لامپ ها را به طور موازي به هم وصل مي کنيم ، بطوري که هر لامپ به طور مستقيم به باتري وصل است. در اتصال موازي ، هر دو لامپ به صورت پر نور روشن مي شوند و اگر يكي از لامپ ها برداشته شود ، لامپ ديگر خاموش نمي شود.

سيگنال هاي AC و DC
AC به معني جريان متناوب و DC به معني جريان مستقيم مي باشد. اين دو مؤلفه گاهي به سيگنال هاي الكتريكي (مثلاً ولتاژ) هم كه جريان نيستند ، اطلاق مي شود. بنابراين سيگنال هاي الكتريكي ، جريان يا ولتاژي هستند كه منتقل كننده اطلاعات (معمولاً ولتاژ) هستند.

جريان متناوب AC
سيگنال هاي متناوب در يک مسير منتشر مي شوند و سپس تغيير مسير مي دهند و اين عمل دائماً تكرار مي شود. يعني ابتدا يک سيكل مثبت و بعد يک سيكل منفي و به همين ترتيب تكرار مي شوند.
يک ولتاژ متناوب دائماً بين مثبت و منفي تغيير مي كند و بصورت موجي تكرار مي شود.
به هر تغييرات بين مثبت و منفي ، يک سيكل گفته مي شود و واحد آن هرتز مي باشد. در ايران وسايل الكتريكي با فركانس 50 هرتز كار مي كنند. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي ارائه مي دهد.