نمایشگرهای lcd چگونه کار میکنند

نمايشگر هاي LCD

در نمايشگرهاي LCD[liquid crystal display. از فسفر استفاده نميشود.صفحه دائما روشن است وتصوير با کنترل کردن ماده کريستال مايع درون هر پيکسل با استفاده از جريان الکتريسيته تشکيل ميشود. يک کريستال مايع ماده ايست بين جامد ومايع.يک کريستال جامد شکل سازمان يافته اي دارد. دريک مايع مولکولها شکل مشخص ومعيني ندارند.در يک کريستال مايع مولکولها شکل ميله اي بلندي دارند و موقعيت آن ها نا منظم است ولي جهت هر کدام ميتواند به وسيله ديگري در يک شکل متعارف تنظيم شود.
کريستال مايع در سال 1888 ميلادي توسط يک گياه شناس اطريشي به نام f-reizzener کشف شد اما تا دهه 60 ميلادي براي ساخت نمايشگرها به طور تجاري مورد استفاده قرار نميگرفت زيرا کريستال مايع در دماي معمولي اتاق[20درجه] ساتي گراد حالت ثابتي ندارد.
در سال 1963 يک کارمند شرکت rca کشف کرد که جهت نور در يک کريستال مايع تعغير ميکندوهنگامي که کريستال مايع به وسيله يک بار الکتريکي تحريک شود از جهت ميدان تقليد ميکند.
اگر شما يک کريستال مايع را بين دوقطعه شيشه خش داده شده با خطوط عمودي وافقي قرار دهيد مولوکولهاي کريستال مايع پيچ ميخورند وسعي ميکنند از خطوط روي شيشه تبعيت کنند.
براي ايجاد يک پيکسل به وسيله کريستال مايع ما لايع هاي کريستال مايع را بين دو قطعه شيشه پلاريزه قرار ميدهيم در اين حالت ماميتوانيم شدت نور عبوري درون پيکسل ساخته شده از دو قطعه شيشه پلاريزه وکريستال مايع را کنترل نماييم.
به همين ترتيب اگر بين دو شيشه معمولي کريستال مايع قرار دهيم ودرون فضاي دو شيشه رابه يک ميدان الکتريکي متصل نماييم در حالتيکه ميدان الکتريکي صفر باشد کريستال مايع تاب ميخورد[ميچرخد] وبه نور اجازه عبور ميدهد ولي در حالتي که بار الکتريک وجود داشته باشد مولوکولهاي مايع در يک جهت قرار ميگيرند وبه نور اجازه عبور نميدهند.
مزاياو معايب انواع تکنولوژي هاي ساخت نمايشگر
مزايا:
الف ارزان
ب- وضوح رنگ
ج-عدم تاخير به دليل عدم وجود دقت
معايب:
الف-بزرگ وسنگين
ب-مصرف بالا
ج-تکنولوژي قديمي
چ-بزرگترين اندازه آن36 اينچ
د-کاهش کيفيت تصوير به مرور زمان

2-پلاسما:
مزايا:
الف-باريک وزيبا
ب-رنگ سياه را به خوبي نمايش ميدهد
ج-در فضاي تاريک خوب عمل ميکند
معايب:
الف-گران
ب-گاز درون سلول ها به مرور زمان محو ميشود وراه ارزاني براي شارژ مجدد آنها وجود ندارد
ج-داراي تاخير
د-برخي از مدلهاي آن ها به سنگيني crtهستند

LCD:
مزايا:
الف-باريک وزيبا
ب-سبک
ج -مصرف پايين
د-وضوح تصوير بالا
ه-دقت عالي
و-در نور روشن نيز کيفيت تصوير خوبي دارند
معايب:
الف-گران
ب-ممکن است به علت دقت ذاتي تاخير داشته باشند. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات تلويزيون ارائه مي دهد 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ