مقاومت های تابع حرارت

مقدار اهم اين نوع از مقاومت ها تابع حرارت است يعني در اثر تغيير دما ، مقدار مقاومت آنها نيز تغيير مي کند . به اين نوع از مقاومت ها TDR نيز مي گويند . TDR از حروف اول کلمات عبارت Temperature Dependent Resistor به معناي مقاومت تابع حرارت گرفته شده است . همچنين نام ديگر اين مقاومت ها ترميستور ( Thermistor ) مي باشد که اين واژه نيز از عبارت Thermally Sensitive Resistor به معناي مقاومت حساس نسبت به حرارت گرفته شده است . ترميستورها در دو نوع ساخته مي شوند که اين دو نوع عبارتند از :

الف ) ترميستور با ضريب حرارتي مثبت ( PTC ) :
مقدار اهم اين نوع از مقاومت ها با افزايش دما ، افزايش مي يابد . مقدار اهم مقاومت هاي PTC را در دماي ?? درجه سانتي گراد بيان مي کنند . همچنين علاوه بر اين مقدار ، دمايي را که در آن مقاومت PTC دو برابر مي شود ، قيد مي کنند . به اين دما ، دماي سوئيچ مي گويند . در ضمن واژه PTC از حروف اول کلمات عبارت Positive Temperature Coefficient به معناي ضريب حرارتي مثبت گرفته شده است .

ب ) ترميستور با ضريب حرارتي منفي ( NTC ) :
مقدار اهم مقاومت هاي NTC با افزايش دما ، کاهش مي يابد . در اينجا نيز واژه NTC از حروف اول کلمات عبارت Negative Temperature Coefficient به معناي ضريب حرارتي منفي گرفته شده است . . در شکل (??) تصويري از يک نمونه NTC نمايش داده شده است . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ