غير فعال كردن پيغام desktop cleanup

آموزش تعميرات کامپيوتر - وقتي بر روي desktop ما آيكن هاي اضافي و يا استفاده نشده وجود داشته باشد سيستم پيغامي مبني بر اينكه مي خواهد آيكن هاي اضافه كه مورد استفاده قرار نگرفته را پاك كند ميدهد.و احتمال دارد ما مايل به پاك كردن اين آيكن ها نباشيم.براي اينكه از دست اين پيغام خلاص شويم ميتوانيم آن را غير فعال كنيم:

ابتدا روي desktop راست كليك مي كنيم و به properties ميرويم و از desktop tab دكمه customize desktop را ميزنيم و در پنجره اي كه باز ميشود قسمت پايين پنجره مربوط به desktop cleanup است كه با برداشتن چك ماركش مي توانيم پيغام دادن را غير فعال كنيم.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ