تونر

مطلب پيش رو مي تواند کمک به آموزش تعميرات پرينتر بکند. يکي از مهمترين شاخص هاي يک چاپگر ليزري ، تونر است . تونز يک نوع پودر الکتريکي شارژ شده بوده که داراي دو عنصر اصلي : رنگ دانه و پلاستيک است . رنگ دانه ها تامين کننده رنگ مورد نياز مي باشند ( در چاپگرهاي تک رنگ ، رنگ فوق مشکي است ) .رنگ دانه ها با پلاستيک آميخته شده اند. بدين ترتيب زمانيکه تونر از بين غلتک هاي داغ عبور مي نمايد ، گداخته خواهند گرديد.
پودر در يک toner hopper ( يک محفظه کوچک در داخل يک روکش قابل حرکت ) ذخيره مي گردد. چاپگر تونر مورد نياز خود را از طريق devloper unit ( تامين کننده دانه ) از محفظه دريافت مي دارد. developer ، يک مجموعه از دانه هاي مغناطيسي با شارژ منفي است . دانه هاي فوق به يک پاک کن فلزي قابل چرخش ، متصل خواهند شد. با حرکت ميله فوق دانه هايمغناطيسي در محفظه گفته شده قرار خواهند گرفت . با توجه به اينکه دانه هاي مغناطيسي داراي شارژ منفي مي باسند ، تامين کننده دانه ها ، دانه هاي مثبت تونر را جمع آوري خواهد کرد.درادامه پاک کن، ذرات را تميز و آنها را براي استوانه ارسال مي دارد. تصاوير الکترواستاتيک داراي شارژ منفي قويتر نسبت به تامين کننده دانه ها بوده و استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور مي نمايد. در ادامه استوانه در طول کاغذ حرکت و بموازات آن کاغذ تحت تاثير يک ميدان قرار گرفته( يک سيم detac corona ) و تخليه الکتريکي مي گردد.در وضعيت فوق تنها عاملي که باعث نگهداري تونر بر سطح کاغذ مي گردد ، نيروي جاذبه است .بمنظور چسباندن تونر بر روي سطح کاغذ ، مي بايست کاغذ از طريق غلتک هاي داغ بحرکت درآيد. در اغلب چاپگرها ، Toner hopper ، developer,drum assembly در يک کارتريج قابل تعويض ( مشابه شکل زير ) قرار مي گيرند.
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ