تست انواع دیود

تست انواع ديود توسط مولتي متر :در ابتدا ي توضيحات بايد به عرض برسانم که تست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت است بنا براين هميشه اين نکته را در نظر داشته باشيم .تست ديود معمولي : ديودهاي معمولي را بشناسيم اين ديودها از جنس سيلسيوم بوده براي کاربردهاي متفاوت قابليت عبور جريانهاي مختلفي را دارند ساده ترين نوع آن ديود ?N4148 مي باشد که ظاهري کوچک مانند ديودهاي زنر کم وات دارد و پوسته ي شيشه اي دارد . و يا ديودهاي ?N4001 و که در يکسو سازي فرکانس پائين بيشترين کاربرد را دارند مانند کاربرد در آدابتورها .بعد از شناخت سطحي با ديود معمولي تست آن را توضيح مي دهم . ابتدا قطعه را خارج از مدار تست مي کنيم . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

ترمينالهاي مولتي متر را در گرايش مستقيم جهت تست عبور جريان از ديود به پايه هاي ديود اتصال دهيد در اين حالت بايد ترمينال قرمز به کاتد و ترمينال مشکي به آند ديود متصل باشد مي دانيم کاتد توسط خط مدور روي بدنه ديود مشخص است در اين حالت از ديود جرياني که توسط پيل داخل مولتيمتر در آن جاري مي شود عبور مي کند ومقاومت ديود را براي اين جريان مي توانيم روي صفحه مولتي متر قرائت کنيم معمولاً حدود ?? الي ?? اهم است . و در اين حالت حتماً مولتي متر بايد روي RX1 باشد زيرا مي خواهيم به حداکثر مقدار مقاومت ممکن ديود توجه داشته باشيم ودر اين حالت اين مقدار بايستي از ?? اهم بيشتر نشود . وگرنه ديود در گرايش مستقيم نمي تواند جريان را به خوبي از خود عبور دهد .
تست در حالت معکوس : در اين حالت ترمينال قرمز مولتي متر را به آند ديود وترمينال مشکي آن را به کاتد اتصال مي دهيم اما چون بايد مولتي متر را مُد RX10K بگذاريم بايد توجه داشته باشيم که با دست پايه هاي مولتيمتر لمس نشود چون مولتي متر را در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ايم زيرا مي خواهيم کوچکترين نشتي ممکن ديود را بسنجيم و لابد دراين حالت هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست و بايد عقربه اصلاً انحرافي نشان ندهد .
تست ديود زنر : مولتي متر در گرايش مستقيم روي RX1 ومانند ديود معمولي بايد ?? الي ?? اهم را نشان دهد واصطلاحاً گويند مولتي متر در گرايش مستقيم راه مي دهد . در گرايش معکوس مولتي متر بايد روي مُد RX1K بوده و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .
اما جهت تست کامل ديود زنر بايد ديود را توسط ولتاژ بالاتر از ولتاژ شکست و مانند شکل زير درمدار زير قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گيري نمود . تا از درستي ولتاژ شکست ديود مطمئن شويم .