بکار بردن آمپرمتر

? . يک آمپرمتر ساده را برداريد. در انتخاب دستگاه اندازه گيري دقت کنيد که شدت جريان مدار نبايد بيش از حد تعيين شده براي اندازه گيري باشد. زيرا آمپرمتر بر حسب درجه بندي خود ، شدت جريانهاي معيني را مي‌تواند اندازه بگيرد. در مورد اين آزمايش مي‌توانيد فرض کنيد که آمپرمتر داراي توانايي کافي براي اندازه گيري شدت جريان مي‌باشد.
? . فيش قرمز را به جک قرمز و فيش سياه را به جک سياه وصل کنيد.
? . مطمئن شويد که به مدار انرژي داده نمي‌شود. کليد مدار بايد باز باشد (به خاطر حفظ جان خود هيچگاه سعي نکنيد که آمپرمتر را در مداري که انرژي الکتريکي در آن جريان دارد قرار دهيد). آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
? . با جدا کردن سيم رابط بين T2 و T1 مدار را باز کنيد. با قرار گرفتن آمپرمتر بين اين دو نقطه مدار کامل مي‌شود.
? . با رعايت پلاريته ، فيش سياه را به T1 و فيش قرمز را به T2 وصل کنيد. اگر پلاريته مناسب در نظر گرفته نشود، عقربه آمپرمتر به طرف چپ منحرف شده و اين عمل موجب خرابي دستگاه اندازه گيري خواهد شد.
? . کليد مدار را ببنديد و درجه‌اي را که آمپرمتر نشان مي‌دهد بخوانيد. هميشه از روبرو به صفحه درجه بندي شده آمپرمتر نگاه کنيد و هيچوقت تحت هيچ زاويه‌اي درجه آمپرمتر را نخوانيد.
? . درجه‌اي را که خوانده‌ايد، يادداشت کنيد.
? . کليد مدار را باز کنيد.  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ