انواع حافظه موجود در ECU

در داخل ECU دو نوع حافظه موجود است:

حافظه موقت:
اين نوع حافظه با قطع برق باطري از بين مي‌رود اما مجددآ قابل استحصال است. به روش برگرداندن حافظه، روش تجديد حافظه و يا Initialize مي‌گويند. آموزش تعمير ECU
حافظه موقت شناسايي استپ موتور، دنده‌ها و حالات عملي موتور و محاسبات لحظه‌اي براي تنظيمات لحظه‌اي را به عهده دارد و محلي براي نگهداشت معايب موقت و دائم سيستم انژکتور است.

تذکر: اگر هر يک از سه کار زير را انجام دهيد حافظه موقت موجود در ECU پاک شده و خودرو تا مدتي به دليل از دست دادن برخي از پارامترهاي لحظه‌اي موتور بد کار مي‌کند:
جدا کردن کابل باطري بيش از 15 دقيقه
جدا کردن سوکت هاي ECU بيش از 15 دقيقه
جدا کردن سوکت رله دوبل در خودروهاي غير مولتي‌پلکس و سوکت‌هاي BSM در خوردوهاي مولتي‌پلکس بيش از 15 دقيقه
در چنين حالتي بايد خودرودوباره تجديد حافظه شود. در اين حالت خودرو سکته‌هاي بي‌دليل و نابه‌هنگام نموده و در هنگام تعويض دنده و به خصوص در هنگام معکوس کشيدن راننده احساس مي‌کند که خودرو لحضه‌اي دچار مکث مي‌شود. البته اين در خودرو هاي نو زياد محسوس نيست ولي در هر صورت تجديد حافظه ECU کاملآ مفيد خواهد بود.

روش تجديد حافظه ECU:
اصولآ با توجه به اين‌که در کارخانه‌هاي مختلف روش‌ها و متدهاي مختلفي براي توليد وجود دارد و نيز نظر به استفاده خودرو در کشورها و مناطق مختلف با شرايط متفاوت، در ECU نوعي قابليت سازگاري و يکسان‌سازي وجود دارد که اين توانايي بر مبناي چهار عنصر ذيل پايه‌گذاري مي‌شود:
سنسور اکسيژن
سنسور موقعيت دريچه گاز
سنسور ضربه
استپ موتور

براي انجام عمليات تجديد از روش پيشنهادي شرکت پژو به شرح زير استفاده مي‌کنيم:
سوئيچ را به مدت حداقل 10 ثانيه ببنديد
سوئيچ را به مدت حداقل 10 ثانيه باز کنيد
خودرو را روشن کنيد و به مدت حداقل 10 ثانيه گاز ندهيد
دنده ها را يک به يک معرفي کنيد.

حافظه دائم:
اين نوع حافظه که مانند سيستم‌عامل و Setup کامپيوترهاي PC است و با قطع برق از بين نمي‌رود؛ اما در صورت خراب شدن ديگر قابل برگشت نبوده و مي‌توان گفت ECU سوخته است. حافظه دائم شامل جدول بزرگي به نام Look up table است که در اين جدول به مانند جدول ضرب رديف‌ها و ستون‌ها و خانه‌هايي وجود دارد. با اين تفاوت که تعداد رديف‌ها و ستون‌هاي اين جدول از عدد دو بيشتر بوده و تعداد آن برابر تعداد سنسورهاي موجود در سيستم موتور مي‌باشد.