آمپر متر چیست؟

ريشه لغوي:
لغت ammeter از کلمه amper مشتق شده است. توجه کنيد که حرف P در کلمه amper حذف شده است و فقط دو حرف اول اين کلمه در لغت ammeter بکار رفته است.
ما نمي‌توانيم الکترونها يا پروتونها را ديده يا لمس کنيم. به همين دليل نمي‌توانيم آنها را بشماريم. در نتيجه به ابزاري احتياج داريم تا بتوانيم آنها را بشماريم. شدت روشنايي لامپ مشخصاتي از شدت جريان را به ما نشان مي‌دهد، ولي دو نقص اصلي دارد. اول اينکه نمي‌تواند شدت جريان را در واحدي که به آساني قابل يادداشت و مقايسه با اندازه گيري شدت جريان در محلها و زمانهاي ديگر است، اندازه بگيرد. همچنين در شدت جريانهاي معين مي‌توان از آن استفاده کرد. اگر مقدار شدت جريان خيلي کم باشد، لامپ روشن نمي‌شود و اگر شدت جريان خيلي زياد باشد، لامپ مي‌سوزد. براي رفع نقص اول به ابزاري احتياج داريم که به ما نشان دهد، چند آمپر (چند کولن الکترون در هر ثانيه) در مدار جريان دارد. دستگاه مخصوصي که اين اندازه گيري را انجام مي‌دهد، آمپرمتر (ammetr) ناميده مي‌شود.

طرز کار آمپرمتر
آمپرمتر مقدار شدت جرياني را که از آن مي‌گذرد، بوسيله يک عقربه که در روي صفحه درجه بندي شده حرکت مي‌کند، نشان مي‌دهد. ميزان انحراف عقربه آمپرمتر با تعداد الکترونهايي که از اين دستگاه مي‌گذرند، نسبت مستقيم دارد. يعني نشان مي‌دهد که چه مقدار بار الکتريکي در ثانيه از آن عبور مي‌کند. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

طرز استفاده از آمپرمتر
آمپرمتر از خيلي جهات شبيه کنتور آب است که ميزان آب مصرف شده منازل را اندازه مي‌گيرد. هر دو دستگاه (آمپرمتر و کنتور آب) بايد طوري در مدار قرار گيرند که جريانهاي الکتريسيته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جريان را اندازه گرفت. تمام آبي که از لوله اصلي وارد خانه مي‌شود، بايد از کنتور آب عبور کند. آمپرمتر نيز بايد طوري قرار گيرد که تمام جريان الکتريسته از ان بگذرد، تا بتوان تمام شدت جريان الکتريکي را بوسيله آن اندازه گرفت. اين نوع اتصال را اتصال متوالي يا سري مي‌گويند. يعني اجزا تشکيل دهنده مدار در يک خط مستقيم (يک مسير هدايت کننده) به يکديگر اتصال دارند.