آشنایی با سنسورهای الکترونیکی

در هر خودرو سنسورهايي وجود دارد که بر اساس عملکرد خود اطلاعاتي را از قبيل دماي هواي بيروني، دماي هواي ورودي , ارتفاع از سطح دريا ، مقدار اکسيژن خروجي از منيفولد ، وضيعت پولکي براي ورود هوا , وضيعت فلايويل خودرو براي پاشش و جرقه , وضيعت نقطه مرگ سوپاپ , دماي درجه حرارت موتور به ايسيو ارسال مي کنند ، در واقع اين سنسورها مشابه حواس پنج گانه ي ما انسان ها عمل مي کنند که با ارسال به مغز و پردازش روي اطلاعات هر کدام به طريقي معني مي شود ، در اتومبيل هم ايسيو نقش مغز انسان را دارد که روي اطلاعات پردازش انجام داده و اطلاعات پردازش شده را به عملگرها ارسال مي کند اين سنسورها در هر خودرويي مهمترين نقش را دارا مي باشد که حتي در خيلي جهات ديده شده که مناسب عمل نکردن سنسور و ارسال اطلاعات اشتباه به ايسيو باعث خاموش شدن ،گاز نخوردن يا هرز گاز خوردن خودرو شده است. آموزش تعمير ECU