آشنایی با سنسورهای الکترونیکی

در هر خودرو سنسورهایی وجود دارد که بر اساس عملکرد خود اطلاعاتی را از قبیل دمای هوای بیرونی، دمای هوای ورودی , ارتفاع از سطح دریا ، مقدار اکسیژن خروجی از منیفولد ، وضیعت پولکی برای ورود هوا , وضیعت فلایویل خودرو برای پاشش و جرقه , وضیعت نقطه مرگ سوپاپ , دمای درجه حرارت موتور به ایسیو ارسال می کنند ، در واقع این سنسورها مشابه حواس پنج گانه ی ما انسان ها عمل می کنند که با ارسال به مغز و پردازش روی اطلاعات هر کدام به طریقی معنی می شود ، در اتومبیل هم ایسیو نقش مغز انسان را دارد که روی اطلاعات پردازش انجام داده و اطلاعات پردازش شده را به عملگرها ارسال می کند این سنسورها در هر خودرویی مهمترین نقش را دارا می باشد که حتی در خیلی جهات دیده شده که مناسب عمل نکردن سنسور و ارسال اطلاعات اشتباه به ایسیو باعث خاموش شدن ،گاز نخوردن یا هرز گاز خوردن خودرو شده است. آموزش تعمیر ECU